0 اطلاعیه بروزرسانی و تخفیف‌های ویژه سایت :

دانلود نسخه های قبلی وردپرس (تمامی نسخه ها)

4204 بازدید آموزش وردپرس, برنامه نویسی, سیستم عامل, هک و امنیت, وردپرس airwp 6 مارس 2018
دانلود نسخه های قبلی وردپرس (تمامی نسخه ها)Reviewed by Airwp on Mar 6Rating:

شاید تابحال برای شما پیش آمده باشد که نسخه های قبلی وردپرس را نیاز داشته باشید اما دسترسی به آنها برایتان مشکل باشد. در این مطلب لیست تمامی نسخه های انتشار یافته وردپرس از ابتدا تاکنون به همراه لینک دانلود آنها را قرار داده ایم.

wordpress

نسخه های قبلی وردپرس

نسخه دانلود
4.8 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.7.5 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.7.4 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.7.3 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.7.2 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.7.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.7 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.6.6 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.6.5 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.6.4 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.6.3 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.6.2 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.6.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.6 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.5.9 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.5.8 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.5.7 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.5.6 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.5.5 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.5.4 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.5.3 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.5.2 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.5.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.5 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.4.10 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.4.9 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.4.8 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.4.7 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.4.6 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.4.5 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.4.4 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.4.3 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.4.2 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.4.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.4 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.3.11 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.3.10 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.3.9 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.3.8 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.3.7 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.3.6 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.3.5 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.3.4 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.3.3 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.3.2 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.3.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.3 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.2.15 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.2.14 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.2.13 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.2.12 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.2.11 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.2.10 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.2.9 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.2.8 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.2.7 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.2.6 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.2.5 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.2.4 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.2.3 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.2.2 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.2.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.2 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.1.18 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.1.17 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.1.16 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.1.15 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.1.14 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.1.13 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.1.12 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.1.11 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.1.10 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.1.9 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.1.8 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.1.7 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.1.6 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.1.5 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.1.4 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.1.3 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.1.2 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.1.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.0.18 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.0.17 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.0.16 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.0.15 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.0.14 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.0.13 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.0.12 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.0.11 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.0.10 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.0.9 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.0.8 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.0.7 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.0.6 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.0.5 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.0.4 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.0.3 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.0.2 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.0.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
4.0 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.9.19 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.9.18 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.9.17 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.9.16 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.9.15 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.9.14 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.9.13 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.9.12 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.9.11 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.9.10 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.9.9 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.9.8 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.9.7 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.9.6 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.9.5 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.9.4 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.9.3 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.9.2 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.9.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.9 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.8.21 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.8.20 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.8.19 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.8.18 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.8.17 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.8.16 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.8.15 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.8.14 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.8.13 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.8.12 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.8.11 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.8.10 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.8.9 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.8.8 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.8.7 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.8.6 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.8.5 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.8.4 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.8.3 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.8.2 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.8.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.8 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.7.21 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.7.20 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.7.19 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.7.18 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.7.17 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.7.16 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.7.15 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.7.14 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.7.13 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.7.12 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.7.11 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.7.10 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.7.9 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.7.8 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.7.7 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.7.6 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.7.5 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.7.4 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.7.3 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.7.2 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.7.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.7 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.6.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.6 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.5.2 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.5.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.5 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.4.2 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.4.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.4 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.3.3 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.3.2 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.3.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.3 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.2.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.2 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.1.4 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.1.3 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.1.2 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.1.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.0.6 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.0.5 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.0.4 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
3.0.3 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.0.2 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.0.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
3.0 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
2.9.2 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
2.9.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
2.9 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
2.8.6 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
2.8.5 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
2.8.4 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
2.8.3 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
2.8.2 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
2.8.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
2.8 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1) IIS zip (md5 | sha1)
2.7.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
2.7 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
2.6.5 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
2.6.3 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
2.6.2 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
2.6.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
2.6 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
2.5.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
2.5 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
2.3.3 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
2.3.2 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
2.3.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
2.3 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
2.2.3 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
2.2.2 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
2.2.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
2.2 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
2.1.3 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
2.1.2 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
2.1.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
2.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
2.0.11 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
2.0.10 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
2.0.9 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
2.0.8 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
2.0.7 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
2.0.6 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
2.0.5 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
2.0.4 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
2.0.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
2.0 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
1.5.2 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
1.5.1.3 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
1.5.1.2 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
1.5.1.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
1.5.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
1.5-strayhorn zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
1.2.2 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
1.2.1 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
1.2-mingus zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
1.2-delta zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
1.0.2-blakey zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
1.0.2 zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
1.0.1-miles zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
1.0-platinum zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)
0.71-gold zip (md5 | sha1) tar.gz (md5 | sha1)

توضیحات / خرید
164000تومان 95000تومان

توضیحات / خرید
76000تومان 54000تومان

می توانید آخرین ورژن وردپرس فارسی را از هوای وردپرس دریافت نمایید دریافت وردپرس